Notices

Title Date English Nepali
ल्याप्टप (Laptop) खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दर भाउपत्र आह्वान को सूचना 2023-03-18 English Nepali
प्रबेश पत्र बितरण तथा आवेदन शुल्क रकम फिर्ता सम्बन्धी सूचना 2023-01-30 Nepali
अनुमतिपत्र प्राप्त नगरी वस्तु विनिमय बजार र सोसंग सम्बन्धित व्यवसाय नगर्ने /नगराउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना। 2023-01-29 Nepali
बोर्डको पदपूर्तिको खुल्ला तर्फको लिखित परिक्षाका उम्मेद्वारहरुले परिक्षा अगाबै भर्नुपर्ने कोभिड स्वघोषणा फाराम। 2023-01-26 Nepali
आ.प्र, खुला तथा समावेशी तर्फको लिखित परीक्षा कार्यक्रम निर्धारण गरिएको सम्बन्धी सूचना 2023-01-20 Nepali
मुद्दती खातामा लगानी गर्ने बारेको सूचना । 2023-01-10 Nepali
सुरक्षाकर्मी सेवा खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र फारामको ढाँचा 2023-01-10 Nepali
सुरक्षाकर्मी सेवा खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना 2023-01-10 Nepali
मुद्दती खातामा लगानी गर्ने बारेको सूचना । 2022-12-18 Nepali
मुद्दती खातामा लगानी गर्ने बारेको सूचना । 2022-12-09 Nepali