Bylaws

Title Date English Nepali
धितोपत्र कारोवार राफसाफ तथा फछ्र्यौट विनियमावली, २०६९ (पाँचौं संशोधन सहित ) 2021-03-23 Nepali
धितोपत्र केन्द्रिय निक्षेप सेवा विनियमावली ,२०६८ (छैठौ संशोधन सहित ) 2020-09-21 Nepali
धितोपत्र कारोवार सञ्चालन विनियमावली, २०७५ (दोश्रो संशोधन सहित ) 2020-03-18 Nepali
धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ 2020-03-18 Nepali
धितोपत्र कारोवार राफसाफ तथा फछ्र्यौट विनियमावली, २०६९ 2020-03-18 Nepali
Government Securities Transaction Bylaws of NEPSE, 2062 2018-10-01 Nepali
Government Securities Bylaws of SEBON, 2062 2018-10-01 Nepali