Annual Report

Title Date English Nepali
आर्थिक वर्ष २०७९।८० को वार्षिक प्रतिवेदन। 2024-03-20 Nepali
आर्थिक वर्ष २०७८।७९ को वार्षिक प्रतिवेदन। 2023-03-29 Nepali
आर्थिक वर्ष २०७७।७८ को वार्षिक प्रतिवेदन। 2021-12-09 Nepali
आर्थिक वर्ष २०७६।७७ को वार्षिक प्रतिवेदन। 2021-10-04 Nepali
Annual Report 2075/76 2019-12-15 Nepali
Annual Report 2074-75 2019-01-24 English Nepali
Annual Report 2073-74 2019-01-16 English Nepali
Annual Report 2072-73 2019-01-16 English Nepali
Annual Report 2071-72 2018-10-31 Nepali
Annual Report 2070-71 2018-10-31 Nepali