धतोपत्र दलाल व्यवसायीसमक्ष कारोवारका लागि राखेको धरौटी (मार्जिन) रकममा प्रतिफल प्रदान गर्ने सम्बन्धमा ।


Download Files: Nepali