आ.व. २०७९।८० को चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सम्बन्धमा नियमावलीको व्यवस्थाको सूचिकृत संगठित संस्थाबाट भएको परिपालना स्थिति ।


Download Files: English