विशिष्टिकृत लगानी कोषको स्थापना र संचालन गर्न कोष व्यवस्थापकको रुपमा अनुमति प्रदान गर्न बोर्डबाट पाँच वटा संगठित संस्थालाई पूर्वाधार तयार गर्न सूचित गरिएको ।


Download Files: Nepali